Hyr 76 stegar hos Hyrsam i Piteå

Stege, Enkelstege 3m

Stege, Enkelstege 3m

Pris från*: 25kr/dygn

Stege, Kombistege 6m

Stege, Kombistege 6m

Pris från*: 60kr/dygn

Stege, Teleskop 4m

Stege, Teleskop 4m

Pris från*: 88kr/dygn

Trapphusstege, 5steg

Trapphusstege, 5steg

Pris från*: 106kr/dygn

Trapphusstege, 7steg

Trapphusstege, 7steg

Pris från*: 125kr/dygn