Hyr 10.2manskapsvagnar,rastvagnar hos Favarent i Trosa